Seminarium: Hyresgästföreningen – en skattepolitik för framtidens hem

Tid: 7 april klockan 12.00-13.00 (lunch 11.30)

Plats: IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm

Anmälan: seminarium@hyresgastforeningen.se

(ange ”lunchseminarium” i ämnesraden)

Hur påverkar dagens skattesystem bostadsmarknaden och vad behöver framtidens skattereform innehålla för att komma till rätta med problemen vi ser idag?

Den 7 april bjuder Hyresgästföreningen in till lunchseminarium om framtidens skattepolitik med fokus på boende. Dan Andersson presenterar sin nya bok ”Eget hem åt alla – Så löser vi bostadskrisen” som beskriver hur dagens ägarpolitik skapat skattemässiga skevheter mellan boendeformerna vilka får långtgående konsekvenserna för samhälle, individer och företag. På plats för efterföljande diskussion finns ekonomer, branschaktörer, riksdagsledamöter och ministrar från förr.

Läs om seminariet här

Seminarium LO: Tudelningen på arbetsmarknaden

Dag: måndag 3 april
Tid: kl. 09.00-11.00
Plats: LO-kansliet, Barnhusgatan 18, Stockholm

Tudelningen på arbetsmarknaden

Tudelningen har satts i blixtbelysning av de senaste årens höga flyktinginvandring. LO har därför presenterat en ny modell för förbättrad etablering på svensk arbetsmarknad – Utbildningsjobb. LO arrangerar nu ett expertseminarium där deltagarna ger sin syn på vilken policy som är relevant för att hantera tudelningen på arbetsmarknaden.

Medverkande:

Therese Guovelin, förste vice ordförande LO
Torbjörn Hållö, LO-ekonom
Per-Arne Andersson, Sveriges Kommuner och Landsting, chef utbildning och arbetsmarknad
Annika Sundén, analyschef Arbetsförmedlingen
Lars Calmfors, professor och ordförande i Arbetsmarknadsekonomiska rådet
Dan Andersson, ekonom och tidigare LOs chefsekonom

Läs om seminariet här

Krönika Skånska Dagbladet: Polisen är demokratins skydd

Har staten kon­troll över brotts­lig­heten? Nja, det bero på var du bor. Det finns en trend i väst­världen att fär­re blir ut­satta vålds­brott. Vi blir fred­ligare och slår mer säl­lan till an­dra. I Sve­ri­ge kan vi titta på ut­vecklingen 2006-2015.
I Skåne var det 2015 16,9 pro­cent som var ut­satta för brott mot en­skild per­son (miss­han­del, hot sex­u­al­brott, rån el­ler tra­kas­se­rier). Det är inte en ned­gång se­dan 2006 då det var 16.1 pro­cent. I Sve­ri­ge är de brotts­ut­satta, en­ligt de­fi­ni­tionen ovan, 13,3 pro­cent har inte hel­ler minskat un­der tio år.

Det po­si­tiva är att ut­satta för egen­doms­brott är läg­re. Det be­ror bl a på att allt­fler bilar har sä­kra lås. I Skåne är det dock fler än i ri­ket som blir ut­satta för des­sa brott un­der ett år. Det är sam­ti­digt långt fär­re i Norr­land som blir ut­satta för brott mot en­skild per­son jäm­fö­rt med Skåne el­ler Stock­holm. Staten inte kan ga­ran­tera alla i hela landet lik­vär­dig trygg­het.

Läs hela krönikan här

Krönika Skånska Dagbladet: SD-sym­pa­ti­sörer tänker som S

Lands­för­rä­da­re är de sve­ri­ge­de­mo­krater som i USA-me­dia kri­ti­serar Sve­ri­ge. Det tyc­ker Sven Me­lan­der (SvD 5/3). Socialdemokraterna är stressade av SD:s bild av Sve­ri­ge. Mot­me­dlet är att so­ci­al­de­mo­kraterna visar en tro­vär­dig Sve­ri­ge­bild. För det finns inte en bild av Sve­ri­ge. Bilden av verk­lig­heten be­ror på var vi bor och hur vi bor, om vi jobbar och med vad vi jobbar och in­di­videns ål­der och hälsa samt det so­ci­ala nät­verket. Ge­nom­snittet vil­se­leder bilden av verk­lig­heten.

Par­ti­sy­stemet är i oba­lans och inte i takt med väl­ja­rnas vär­der­ingar visar stats­ve­ta­rna vid Gö­te­borgs uni­ver­si­tet. Staten sam­ar­betade ti­digare med parterna, facket och ar­bets­gi­va­rna, så att de­ras in­tres­sen vägdes in i po­li­tiken.

Läs hela krönikan här

Krönika Skånska Dagbladet: Sju skäl för mindre marknad

Våra ge­men­samma me­del ska gå till det som de är till för. Det skrev Magnus Alm och Bir­git­ta Alm­roth, ord­fö­ran­de och vice ord­fö­ran­de för LO-dis­triktet i Skåne för­ra vec­kan i ett de­batt­in­lägg på Dagens Arena. Det me­nar att det är hu­vud­löst att läg­ga Il­mar Ree­pa­lus ut­redning om tak för vinsterna åt si­dan och nu börja om. LO i Stock­holm fö­re­språkar väl­färd utan vinster och inte utan or­sak. Här är pro­blemen:

Läs hela krönikan här

Krönika Skånska Dagbladet: Så på­verkar Trump Sve­ri­ge

Vad be­tyder en ny pre­si­dent i USA för Sve­ri­ges och din ekonomi? Ökade rän­tor och eko­no­misk osäkerhet.
Det vi känner till om Trumps eko­no­misk po­li­tik är föl­jan­de: In­komst­skatten samt bo­lags­skatten sän­ks. Skatten på fas­tig­heter av­skaffas. Det kommer att minska de of­fent­liga in­täkterna med myc­ket stora be­lopp, 2,6-3,9 tril­joner dol­lar. Det är allt­så drygt tre mil­joner mil­joner dol­lar. Skatten för in­di­vider sän­ks till som högst 33 pro­cent. I Sve­ri­ge be­ta­lar nå­gra väl över 50 pro­cent.

Den tred­je­del som tjänar min­st får som ome­del­bar ef­fekt kring en pro­cent hög­re in­komst. Den ti­on­del som tjänar mest får 15 pro­cent. Den övers­ta pro­centen får 22 pro­cent.
Tanken är att läg­re mar­gi­nal­skatt för ar­be­te och ka­pi­tal ska göra att det lönar sig mer att ar­beta och att in­ve­stera. Skatten för bo­lag sän­ks från 35 till 15 pro­cent. Det kommer att öka in­ves­te­ringarna.

Läs hela krönikan här

Krönika Skånska Dagbladet: Av­gör Berlin Eu­ro­pas öde?

Flera vik­tiga val i Eu­ro­pa un­der 2017 kommer att sty­ra vår nära fram­tid. Frank­ri­ke väljer ny pre­si­dent ef­ter so­cia­listen Fran­çois Hol­lan­de. Tysk­land väljer ett nytt par­la­ment och prövar för­bunds­kans­ler An­ge­la Merkels för­troende. Ne­der­län­der­na har ock­så ett val i år.
In­tres­set för va­len är stort där­för att det i flera länder finns starka hö­ger­po­li­tiska re­ak­tioner. Tyd­ligast i Frank­ri­ke med Marine Le Pen som le­da­re för Front National. Men ock­så i Ne­der­län­der­na med Geert Wilders som le­da­re för Folk­par­ti­et för fri­het och de­mo­kra­ti.

Läs krönikan här