Krönika Skånska Dagbladet: Eu­ro­pa på far­lig kurs

EU:s po­li­tik leder till kon­flikter mel­lan länder och grupper istäl­let för fred och sam­ar­be­te. Eu­ro­pa be­höver en ny dag­ord­ning med trygg­het och ut­veckling stället för kon­kur­rens och skill­nader.
Den 23 juni folk­om­röstar britterna om Stor­bri­tan­ni­ens med­lem­skap i Eu­ro­pe­iska uni­onen. Pre­mi­är­mi­nis­ter David Cameron ut­löste om­röstningen för att av­leda kri­tiken bland kon­ser­va­tiva väl­ja­re mot EU och den egna kon­ser­va­tiva po­li­tiken. Men ock­så för att minska stödet för det hö­ger­ra­di­kala starkt Europakritiska UK Inde­pen­dence Party (UKIP) med Ni­gel Far­age.

För­si­dans ”Bri­tain stronger in Eu­ro­pe” var för ett år se­dan i klar le­dning. Nu visar nå­gra un­der­sök­ningar på en ma­jo­ri­tet för nej­si­dans ”Vote to leave”. Flyk­ting­krisen och pro­blemet för euron ökar britters skep­sis mot det eu­ro­pe­iska pro­jektet me­nar tid­ningen The Economist.
EU-an­häng­a­re un­der­skattar ut­vecklingen i Tysk­land, där EU:s starkaste po­li­ti­ker An­ge­la Merkel för­lorar väl­ja­rnas stöd. De un­der­skattar vad som händer i Sve­ri­ge där allt­fler 65+ är oro­liga för sin trygg­het och på två år en­ligt SCB för­dubblat sitt stöd för SD.
Kri­tiken mot EU:s re­gler­ingar och ut­vidgning kommer inte främst el­ler bara från dem som ut­sätts för kon­kur­rens, från dem som av egen­in­tres­se är tvek­samma el­ler från in­vå­na­re med min­dre in­for­ma­tion och otrygga jobb. Om EU fun­gerade väl skulle de väl­in­for­me­rade EU-med­bor­ga­rna som stöder EU vara nöjda med ut­vecklingen. Så är det inte.

 

Läs hela krönikan här

Annons

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: