Krönika Skånska Dagbladet: Tål­mo­diga ska sty­ra sko­lan

Är du född ti­digt el­ler sent på året? Fanns det många böcker i ditt barn­doms­hem? Hade dina för­äl­drar hög­sko­le­ut­bild­ning? I den bästa av världar ska svaren på de frå­gorna inte sty­ra elevens fram­tid men gör det allt mer och det är inte rim­ligt.
Det är helt sjukt, säger Mal­mö Redhawks sport­chef på ung­doms­si­dan Roger Öhman. Hans upp­rörd­het be­ror på in­sikten att i ung­doms­id­rotten har det be­ty­del­se när på året del­ta­ga­rna är födda. Trots vet­skapen om pro­ble­ma­tiken gynnar den pre­sti­ge­lad­dade tur­neringen TV-pucken fort­farande spe­la­re som är födda un­der årets första må­nader.

Vux­en­värl­den måste ta hän­syn till ung­domars olika för­ut­sätt­ningar för att de ska komma till sin rätt. Eleverna kan inte välja sina för­äl­drar el­ler när på året de föds. Där­för är det all­var­ligt att ”sko­lan har blivit säm­re på att kom­pen­sera för elevens so­ci­ala bak­grund” en­ligt Skol­verkets chef Mi­ka­el Halápi för­ra vec­kan att svenska sko­lor pre­sterar säm­re än många an­dra länder. Minskad lik­vär­dig­het mel­lan sko­lor är en för­klaring till att Sve­ri­ge halkat ef­ter. Lik­vär­diga sko­lor leder till hög­re sys­sel­sättning och in­komster efter­som det ger många till­räck­lig kun­skaper. Det bromsar inte duk­tiga elever för det är inte en be­gränsad kun­skap som ska för­delas.

Läs hela krönikan här

Annons

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: